Contact met je ziel
https://goo.gl/photos/BWq9JsgdLWE8bcUZ6

De zeven universele wetten

De volgende 3 wetten
DE VIERDE WET - DE WET VAN POLARITEIT Dualiteit vormt de aard van het universum. Dat wil zeggen dat er geen absolute verschillen bestaan, maar dat alle verschillen relatief zijn. Want we nemen geen objectieve zaken waar, maar uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar. Alle tegenstellingen kunnen verzoend worden 'op een hoger niveau' in de vorm van een synthese, die meer is dan de som van de delen. Ook waarheden zijn relatief. Wat we zien, is afhankelijk van ons perspectief. Iedere waarheid heeft vanuit zijn eigen perspectief zijn waarde, maar is slechts waar binnen een bepaalde context. Onze overtuigingen en onze staat van bewustzijn vormen de context van onze relatieve waarheid De paradox is dat er behalve vele relatieve waarheden ook een Absolute Waarheid bestaat (Wet van de Goddelijke Paradox). We kunnen verschillende meningen of standpunten herkennen als verschillende perspectieven van waaruit we naar iets kunnen kijken. We kunnen leren om ons eigen perspectief bewust te veranderen, en bovendien kan op basis van dit inzicht een dialoog verrijkend werken en helpen om een beter beeld van het geheel te krijgen. DE VIJFDE WET - DE WET VAN RITME  Alles is voortdurend in verandering. Alles kent een bepaald ritme van komen en gaan. Er bestaan veel cyclische bewegingen, waarvan sommige kort duren en andere langer. Deze terugkerende bewegingen zijn niet een eindeloze reeks herhalingen van hetzelfde, maar cycli van ontwikkeling en vernieuwing. Groei verloopt niet lineair, maar als een spiraalsgewijs proces. Ontwikkeling voltrekt zich niet geleidelijk, maar kent chaotische periodes, die voorwaardenscheppend zijn voor het ontstaan van ingrijpende veranderingen. Ook wij mensen kennen een spiraalsgewijs evolutieproces. Hoe meer we in staat zijn om de ritmische golven van de spiraalsgewijze ontwikkeling van ons bewustzijn te herkennen, des te meer zullen we bewust ‘met de stroom’ mee kunnen bewegen en ons gesteund voelen bij dit proces. DE ZESDE WET - DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Dat wat we waarnemen als de fysieke werkelijkheid zijn de zichtbare gevolgen van niet-zichtbare oorzaken. Met ons bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens in de niet zichtbare wereld van oorzaak, creëren we de zichtbare wereld van gevolg. Daarom zijn bewustzijn en inzicht het vertrekpunt voor alles wat we ondernemen. Omdat alle gevolgen een oorzaak hebben, bestaat er niet zoiets als toeval. Toeval is een woord dat we gebruiken wanneer we de oorzaak niet kennen of het grotere overzicht missen. Synchroniciteit is het multidimensionale feedbacksysteem, waarbij we de gevolgen van wat we met onze intentie hebben veroorzaakt, herkennen als een betekenisvolle gebeurtenis. Naarmate ons bewustzijn ruimer wordt, nemen we deze synchroniciteit vaker bewust waar. Wanneer we inzien dat de enige wens van onze ziel is om zich in de richting van hogere niveaus van bewustzijn te ontwikkelen, kunnen we moeilijke situaties zien als gelegenheden tot groei. Inzicht in de werking van deze wet verschaft ons bovendien de gelegenheid om met behulp van onze vrije wil een bewuste 'veroorzaker' te worden en die gevolgen te creëren die we wensen. Voor het laatste deel - KLIK HIER OF TERUG NAAR OVERZICHT